„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Konferencja podsumowująca realizację projektu „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”

img_4479

Pierwszy etap programu reintrodukcji rysia w północno-zachodniej Polsce pn. Projekt POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski” współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 zmierza ku końcowi, a więc nadszedł czas na podsumowania.
W dniach 13-14 października odbyła się konferencja, na której zostały omówione efekty osiągnięte w trakcie realizacji wspomnianego Projektu.

Jesteśmy mile zaskoczeni wysoką frekwencją na konferencji – w spotkaniu wzięła udział zaplanowana liczba uczestników (60 osób)! Wśród nich znaleźli się przedstawiciele:

- Ministerstwa Klimatu i Środowiska – p. Minister Małgorzata Golińska

- Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych

- Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych,

- Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych,

- Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska

oraz lokalnych nadleśnictw, parków narodowych, samorządów, służb mundurowych. W konferencji wzięły udział również osoby z innych organizacji pozarządowych, które zainteresowały się tematem powrotu rysia do północno-zachodniej Polski.

Pierwszego dnia konferencji wygłoszone zostały referaty:

Maciej Tracz – Przebieg projektu Powrót rysia do północno- zachodniej Polski.

prof. dr hab. Mirosław Ratkiewicz – Rola badań genetycznych w programie reintrodukcji rysi euroazjatyckich w zachodniopomorskiem.

dr hab. Tomasz Borowik – Analiza przestrzenna danych GPS rysi reintrodukowanych w ramach projektu.

prof dr hab. Rafał Kowalczyk, prof. dr hab. Krzysztof Schmidt - Ryś w europejskim krajobrazie.

dr hab. Przemysław Śmietana, dr inż. Jakub Skorupski – Powrót rysia do północno-zachodniej Polski, analiza dotychczasowych wyników prac w aspekcie informacji zwrotnej, celem doskonalenia dalszych działań restytucyjnych.

Magdalena Tracz – Wytyczne do metodyki reintrodukcji rysi.

Stefan Jakimiuk – Program reintrodukcji rysi na Pojezierzu Mazurskim – działania, efekty i rekomendacje.

Wszyscy referenci starali się przybliżyć uczestnikom najważniejsze aspekty programu reintrodukcji rysi, zarówno najskuteczniejsze metody jak i problemy napotkane na poszczególnych etapach programu.

14 października odbył się wyjazd terenowy, w którym osoby zainteresowane mogły zobaczyć efekty projektu w terenie. Dzięki danym spływającym z obroży telemetrycznych uczestnicy wyjazdu aktywnie poszukiwali rysi lub śladów ich obecności (zakopane ofiary i tropy). Na koniec wyjazdu udało się wszystkim zobaczyć samicę z tegorocznym młodym, co było pozytywnym zwieńczeniem całodniowego trudu poszukiwań.

Przebieg projektu "Powrót rysia do północno- zachodniej Polski" - Maciej Tracz

Rola badań genetycznych w programie reintrodukcji rysi euroazjatyckich w zachodniopomorskiem - Mirosław Ratkiewicz

Reintrodukcja rysia - Tomasz Borowik

Wytyczne do metodyki reintrodukcji rysi - Magdalena Tracz

Poprzedni artykuł
Następny artykuł