„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Artykuł

Powrót rysia do północno-zachodniej Polski

powrot-rysia

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze dnia 30.03.2017 r. podpisało umowę nr POIS.02.04.00-00-0143/16-00 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Powrót rysia do północno-zachodniej Polski. Głównym celem projektu jest przywrócenie populacji rysia i zapewnienie odpowiednich warunków dla jej rozwoju na Pomorzu Zachodnim. ZTP będzie realizowało projekt we współpracy z podmiotami upoważnionymi: Instytutem Badania Ssaków w Białowieży i Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu. Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 532 151,00 PLN. Kwota dotacji z funduszy unijnych – 3 002 328,00 PLN. Planowany efekt do osiągniecia w czasie realizacji Projektu to:

• wprowadzenie co najmniej 20 osobników rysia do środowiska naturalnego i utworzenie bazy hodowli rysia na potrzeby introdukcji rysi nizinnych (także w innych rejonach Polski i Europy).
• utworzenie rozmnażającej się subpopulacji rysia w północno-zachodniej Polsce.
• budowa akceptacji społecznej dla trwałej obecności rysia w północno-zachodniej Polsce.
• stworzenie instytucjonalnej bazy ochrony rysia (dużych drapieżników) w Jabłonowie w oparciu o infrastrukturę Dzikiej Zagrody.

powrot-rysia-do-polnocno-zachodniej-polski

Poprzedni artykuł