„Powrót rysia do
północno-zachodniej Polski”

Projekt jest realizowany przez Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze wspólnie z Instytutem Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk w Białowieży oraz Ośrodkiem Kultury w Mirosławcu

Ogłoszenia

Komunikat nr 2 w sprawie zapytania ofertowego nr 16/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuję, że w dniu 08.02.2018 r. w wyniku pytań do zamówienia został zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zmianie uległy następujące zapisy umowy:
w §2 ust. 2 na: "Sprzedaż towaru odbywać się będzie na stacjach paliwowych Wykonawcy na terenie obszaru realizacji Projektu, wymienionych w załączniku nr 3 do umowy; poprzez tankowanie paliwa do baku pojazdu Kupującego. "

Zmieniony wzór umowy zawarty jest w załączniku ZO_paliwo_zmiana umowy_08022018.

ZO_paliwo_zmiana umowy_08022018.

Czytaj dalej

Komunikat w sprawie zapytania ofertowego nr 16/POIS/2018 na sukcesywny zakup paliwa - oleju napędowego

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze informuję, że w dniu 07.02.2018 r. w wyniku pytań do zamówienia został zmieniony wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Zmianie uległy następujące zapisy umowy:
1. w §2 ust. 4 na: ,,Wykonawca wyda Zamawiającemu bezgotówkową kartę elektroniczną, o której mowa w ust. 3, wystawioną na numer rejestracyjny pojazdu służbowego umożliwiającą zakup paliwa w terminie do 10 dni roboczych od dnia przesłania Wykonawcy wniosku o wydanie karty. Osobami uprawnionymi do odbioru paliwa są użytkownicy, którym Zamawiający powierzył kartę oraz właściwe kody PIN. Wykonawca, w okresie obowiązywania umowy jest zobowiązany do wydawania kart nowych lub zamiennych w terminie 10 dni roboczych od zgłoszenia zapotrzebowania na nową kartę. Za wydanie pierwszej karty Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.”
2. w §3 ust. 3 na: ,,Sprzedający wystawiał będzie fakturę VAT za pełen okres rozliczeniowy obejmujący należność z tytułu sprzedaży paliwa dokonaną w tym okresie. Ustala się następujące okresy rozliczeniowe: od 1-go do 15-tego dnia miesiąca i od 16-go dnia miesiąca do ostatniego dnia miesiąca. Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień danego okresu rozliczeniowego.”
3. w §3 ust. 7 na: „Jeżeli Zamawiający będzie w terminie płatności wystawionych przez Wykonawcę faktur dysponował środkami z tytułu zaliczki na realizację Projektu, należność zostanie wypłacona niezwłocznie. Jeżeli Zamawiający nie będzie posiadał środków z tytułu zaliczki, płatność zostanie dokonana w terminie 7 dni od otrzymania środków na realizację Projektu, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia wystawienia faktury VAT.”
Zmieniony wzór umowy zawarty jest w załączniku ZO_paliwo_zmiana umowy_07022018.
Ponadto pytania wraz z odpowiedziami zostały załączone w drugim pliku - Pytania i wyjaśnienia.

zo_paliwo_zmiana-umowy_07022018.

Pytania i wyjaśnienia

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe nr 15/POIS/2017 na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 15/POIS/2017  na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego budowa zagród dla rysi w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 13.12.2017 r.

ZO_Inspektor nadzoru

Czytaj dalej

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 14/POIS/2017 na budowę zagród dla rysi

Zachodniopomorskie Towarzystwo Przyrodnicze ogłasza zapytanie ofertowe nr 14/POIS/2017  na budowę zagród dla rysi w ramach  projektu POIS.02.04.00-00-0143/16 „Powrót rysia do północno-zachodniej Polski”.

Termin składania ofert: 20.11.2017 r., godz. 10:00

ZO_Budowa-zagrod_III_ogloszenie
Zal_4a_zz_Opis techniczny
Zal_4b_zz_Rysunki
Zal_4c_zz_Przedmiar
Zal_5a_za_Opis techniczny
Zal_5b_za_Rysunki
Zal_5b_za_rzut
Zal_5c_za_Przedmiar
Zal_5d_za_Przedmiar elektryka
Zal_5e_za_Sanitarka

Czytaj dalej